Decathlon Adatkezelési tájákoztató

verzió 1.0 25/05/20Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át, vagy amennyiben ezt az adatkezelő jogos érdeke vagy jogi kötelezettség teljesítése kívánja meg.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a https://www.decathlon.hu/kapcsolat.html címen.
A személyes adatok törlését a https://www.decathlon.hu/kapcsolat.html címen lehet kérni.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Bevezetés

A Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040, Budaörs Baross u. 146., cégjegyzékszám: 13-09- 105988) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az adatkezelőre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesít. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://decathlon.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.decathlon.hu/adatvedelem.html.
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezet címei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

1. Értelmező fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében magyarázó megjegyzéseket fűztünk hozzá.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„álnevesítés” (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik féle. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

„Adatvédelmi tisztviselő”: a GDPR 37. cikke szerint kinevezett személy. A DECATHLON Adatvédelmi tisztviselője Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.), elérhetőség: [email protected])

2. Az adatkezelés jogalapja

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
A Decathlon.hu látogatóinak az adatait a (IP cím, böngészési információk) az oldal működése érdekében, és adatbiztonsági okokból jogos érdekből kezeljük. A webáruházban, egyes játékoknál a vásárlási korhatár: 18 év.
A weboldalon webáruház működik, amely regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott adatok esetében jogalap a hozzájárulás.
A vásárlás során a felhasználó és az adatkezelő között szerződés jön létre, amely az adatkezelés jogalapja.
A Tízpróba Magyarország Kft. Hűségprogram rendszert üzemeltet, amely a webáruház használata során profilinformációkat gyűjt a vásárlókról. A profilalkotás célja: a vásárlók szokásainak megismerése, akciók, egyedi promóciók. Amennyiben nem ért egyet a profilalkotással, tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén kedvezmények lehetőségétől esik el.

3. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.1Az adatkezelés egyéb elvei

A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé. Ezek az alapelvek:

Személyes adatot csak tisztességesen és törvényesen lehet kezelni.

Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az adatkezelő úgy biztosít, hogy a felhasználói profiljában bármilyen adatát módosíthatja.
Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonsági intézkedésekre, megfelelő szervezési és technikai intézkedések teszik biztonságossá a weboldal és a webshop működését.

3.2 Hogyan használjuk az adatait?

Az Ön adatai, számítógépes adatfeldolgozással kerülnek továbbításra, annak érdekében hogy a Felhasználó Fiókját kezelhessük. Az Ön adatait minőségbiztosítási célból és statisztikai tanulmányok készítése illetve, előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából az Decathlon cégcsoport más tagjai is felhasználhatják.

3.3 Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz?

Erről a honlapról összegyűjtött adatokat elsősorban a Decathlon SE, mint adatkezelő használja fel. Az Ön adatait ezen felül az Decathlon cégcsoport vállalatai statisztikai, minőségbiztosítási és előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából használhatják fel.

3.4 Adatai továbbításra kerülnek az Európai Unión kívülre?

Elsősorban azért, mert az adattovábbítás egy részét külsős partnerekkel végeztetjük, az Ön adatai továbbításra kerülhetnek Európai Unión kívüli országba. Ebben az esetben külön webes alkalmazás biztosítja, hogy ez az adattovábbítás a jogszabályi keretek között történjen: megfelelő adatbiztonság biztosításával, az Európai Bizottság által előírt szükséges szerződéses rendelkezések aláírásával vagy, ha a szolgáltató Egyesült Államokbeli annak ellenőrzését követően kerülhet csak erre sor, ha bebizonyosodott, hogy megfelel a Privacy Shield keretrendszerének.

3.5 Milyen jogai vannak?

A GDPR 13-14-15-16-17-18-20-21-22 cikkei szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni. Továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá automatizált adatkezelés, ideértve profilalkotás.
A fenti jogokat akként gyakorolhatja, hogy a https://www.decathlon.hu/kapcsolat.html oldalon keresztül levelet küld az adatkezelés megjelölésével. Kérheti bármikor az adatai törlését is, amelyet a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén teljesítjük. Ugyancsak kérheti a 8 évnél régebbi vásárlási előzmények törlését. Adatai törlésével megszűnik a Decathlon regisztrációja, nem fog tudni belépni a weboldalra és webshopon történő vásárlást sem fog tudni intézni, illetve a Hűségprogramból is töröljük az adatait, így a kártyája nem fog tovább működni.

Amennyiben a Decathlon.hu a profilalkotás vagy remarketing tevékenységet végez, úgy ehhez a hozzájárulását jelen szabályzat elfogadásával megadottnak tekintjük. Abban az esetben, ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy azt alábbi e-mail címre küldött üzenetben
jelezheti: [email protected] Amennyiben a kereskedelmi célú adatkezeléshez
előzetesen hozzájárult, Decathlon.hu biztosítja, hogy ennek megváltoztatását bármikor kérhesse. Az elektronikusan hozzájárulás illetőleg szerződés alapján kezelt adatai tekintetében joga van az adatok hordozásához, kérésére megfelelő formában előkészítjük az adatokat.

3.6 Funkcionális adatkezelés

A jogszabályi elvárások alapján meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e- mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím. Hozzájárulása esetén a felhasználói fókjában további adatokat is megadhat (pl. sport, érdeklődés, családtagok)
Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett személy.
Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal töröljük az adatokat. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a Tízpróba Magyarország Kft., 2040, Budaörs Baross u. 146. címen,
- e-mail útján ugyfelszolgalat{kukac}decathlon.com e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

4. Adatrögzítés cookie-k segítségével

4.1 Mi az a cookie?

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk.

Az átláthatóság kedvéért, a következő bekezdések egy összefogó képet alkotnak a Decathlon.hu által használt cookie-król és olyan megoldást tudnak kínálni, amely segíti a megfelelő döntés meghozatalát. Fontos leszögezni, hogy a számítógép mások számára hozzáférhetővé tételével a cookie-k működésén is változtathat.

4.2 A Decathlon.hu mire használja a cookie-kat?

A Decathlon.hu azért használ cookie-kat, hogy a felhasználó böngészését segítse és a felhasználói élményét növelje.
A Dechatlon.hu használhat cookie-kat ahhoz, hogy bizonyos termékekkel kapcsolatosan tájékoztasson, igénybe vett szolgáltatásokkal és meglátogatott oldalakkal kapcsolatban informáljon. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy személyre szabott tartalmat tudjunk készíteni és különösen személyre szabott ajánlatokat készítsük, amikor Ön az oldalunkra lép. Ezeket a cookie-kat a kérésének megfelelően – a következő bekezdésben leírtak szerint - tudjuk beállítani. Amennyiben elutasítja a következő bekezdésben leírt cookie-k használatát, amely lehetővé tenné hogy annak a rögzítését, hogy mely termékeket, szolgáltatásokat, oldalakat választott ki, a böngészési tartalom nem lesz személyre szabva és az esetlegesen megjelenő hirdetés irreleváns lehet Ön számára.

4.3 Milyen cookie-kat használ a Decathlon.hu?

Munkamenetre szóló cookie-k:
A munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig jegyzik meg az Ön tevékenységét, amíg a webhelyen tartózkodik, és a webböngésző bezárásakor lejárnak.
Webanalitikai cookie-k:
A Google Analytics cookiek a weboldal teljesítményét mérik, amelyek elemzésével a weboldalt átláthatóbbá, felhasználó barátabbá tehetjük. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül kezelik.
A Google Analytics conversion és remarketing sütik a kampányok hatékonyságát mérik, amelyek azért szükségesek, hogy az oldal látogatói számára még relevánsabb hirdetéseket jelentessünk meg.
További információ a Google által kezelt sütikről: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/
Követő cookie-k:
Egyes Cookie-k arra alkalmasak, hogy kövesék a weboldalon a böngészési magatartásodat és ez alapján elemzéseket végezhessünk.
Hirdetésekkel kapcsolatos cookie-k:
Criteo, RTB House, Facebook, Adform, Bing és Google Adwords sütiket azért helyezünk el az oldalon, hogy a felhasználóinkat célzó hirdetések minél inkább relevánsabbak legyenek, így fordulhat elő, hogy böngészési előzményei alapján hasonló termékek hirdetéseit láthatja egy-egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon.
Facebook sütikről további információk: https://www.facebook.com/business/gdpr
Bing ads sütik: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx#General-FAQ
Google által kezelt sütik: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/
Profilalkotás
A cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek és névtelen, hirdetési hálózathoz kapcsolódó címkék segítenek nekünk abban, hogy a releváns hirdetéseket sokkal hatékonyabban jelenítsük meg a számodra. Ezek alapján akár egyedi hirdetések, kedvezmények is megjelenítésre kerülhetnek.
Profilozásra használt rendszerek, Ysance DMP rendszere szintén sütiket helyezhet el a böngészőjében, amely a hirdetések jobb kiszolgálását biztosítja vásárlói és böngészési előzmények alapján.
Remarketing és retargeting:
Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődtél ismételten megjelenítsen a számodra. Ilyen cookie-kat használ a Google, Facebook és RTB cégek (RTB House, Criteo) rendszere.
Felhasználói élmény növelésére használt cookie-k:
Heatmap készítéséhez, AB tesztelésekhez és egyéb webanalitikához használt sütik: Beampulse, AB Tasty, a Hotjar és Keepy Eyes cookie-k a felhasználói viselkedést figyelik, melyek elemzésével szintén a felhasználói élmény növelését, a weboldal könnyebb
használhatóságát tudjuk elérni. Ezen felül a Mopinion sütijeit használjuk az oldalon felhasználói visszajelzésekre.
A cookie-król bővebben lásd a cookie szabályzatunkat.

4.4 Lehetővé teszi a Decathlon.hu hogy harmadik személyek a cookie-kat használják, amiközben Ön böngészik?

A Decathlon.hu a Google AnalyticsTM rendszerét használja és a honlap analizálást a Google Inc. segítségével végzi. Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek szövegfájl formátumúak, és a felhasználók honlapböngészési szokásait elemzi, erről készít statisztikákat. Az oldal böngészésével kapcsolatosan a cookie-k által generált adatok (ideértve az IP címet is) a Google által kerülnek tárolásra és továbbküldésre az Egyesült Államokban található szerverekre. Google ezeket az információkat az oldal használatával kapcsolatos értékelésekre, oldalt közzétevő által igényelt jelentések készítésére és az oldal használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások ajánlására használja fel. Google abban az esetben jogosult ezeket az adatokat harmadik személynek továbbítani, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ezek a harmadik személyek a Google vagy a közzétevő helyett maguk továbbítják ezeket az adatokat. Google nem kapcsolja össze az IP címét a többi olyan adattal, amely a Google rendelkezésére áll. A cookie-k használatát leállíthatja, ha a böngésző beállításaiban ezt rögzíti (lsd. alább).
A weboldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt megállapított célok érdekében kezelje a személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak megismeréséhez, kérjük, látogassa meg a következő
weboldalt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

4.5 Hogyan tudja a cookie-kat kezelni?

- Böngészési beállítások és a választásának következményei: Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Bármikor a böngésző Beállítások menüpont, Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje.
Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által használt hasonló cookie-kat, úgy mint a Flash cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a szoftvert közzétevő honlapján.

Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz való hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k korlátozásának következményeként előálló korlátozott működésből eredő következményekért.

A választási lehetőség a használt böngészőtől függ. Minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre vonatkozó információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz a választható beállításokról. Az Internet Explorer™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki az Internetbeállítások parancsot, majd kattintson a biztonság fülre és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: http://windows.microsoft.com/hu- hu/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a biztonság tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Chrome™ esetén: Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd kattintson a Haladó beállítások parancsra, majd a biztonságra vonatkozó menüpontban a tartalmi beállítások opcióban jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti
utasításokat: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=en

Safari™ esetén: Nyissa meg az Beállítások menüpontot, válassza ki a biztonság opciót és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti
utasításokat: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html Opera™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a Személyes adatok törlése parancsot, válassza a részletes beállítások tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti
utasításokat: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Okostelefon használata esetén: Annak beállításához hogy a Safari™ böngészője elfogadja a cookie-kat Az alapképernyőn válassza ki a beállítások menüpontot, Safari opciójában érintse meg a Cookie-k elfogadása opcióban a soha, látogatott oldalakról, mindig parancsok közül, amit beállítani szeretne. A cookie-k törléséhez Beállítások menüpont, Safari opciójában válassza ki a Cookie-k törlése parancsot. A telefonon lévő valamennyi cookie törlése a Menü, Beállítások, Minden Cookie törlése parancs kiválasztásával lehetséges.

Adatkezelések

Az adatkezelő az alábbi tevékenységek során az itt megjelölt célból kezel személyes adatokat:

Facebook, Google, YSance DMP, Microsoft, RTB House, Criteo, Adform, Mito Communications Zrt.

5. Hírlevél, DM tevékenység

5.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

5.2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

5.3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva, vagy . a legközelebbi Decathlon Áruház információs pultjánál személyesen vagy telefonon, a Felhasználó Decathlon Sportközösség profilján keresztül a www.decathlon.hu honlapon, a Decathlon Applikációban, vagy az [email protected] e-mail címre küldött e-mailben. Ez alól kivételt képez a nem marketing célú rendszer üzenet. Amennyiben nem kíván rendszerüzeneteket kapni, törölheti profilját, vagy annak törlését az alábbi e-mail címre küldött üzenetben kérheti: [email protected]

5.4. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

5.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

5.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. A hírlevél feliratkozását a decathlon.hu oldalon, a fiókom gombra kattintva bejelentkezés után tudja kezelni. A Decathlontól az alábbi témákban kaphat hírleveleket: kereskedelmi sport ajánlatok, rendezvények, és megoszthatja véleményét.

6. Facebook

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

6/A. Mobil applikáció

Jelen fejezetben az App Store-ban és a Google Play-ben elérhető és onnan letölthető Decathlon mobil alkalmazás (továbbiakban jelen fejezetben: Alkalmazás) felhasználásához kapcsolódó adatkezelési információk kerülnek ismertetésre.

A kezelt adatok köre: családi- és vezetéknév, e-mail cím és jelszó, illetve a jelszó azonosításhoz szükséges hash, és felhasználó tokenek a Decathlon-tól (továbbiakban jelen fejezetben: kötelező adatok), továbbá nem, lakcím, telefonszám, Decathlon azonosító, Decathlon kártya azonosító, profilkép, kedvenc sportok (továbbiakban jelen fejezetben: opcionális adatok). Az Alkalmazás használatára szolgáló készülék kapcsán a következő adatok kerülnek tárolásra: készülék azonosítója, készülék push token, készülék típusa (továbbiakban jelen fejezetben: készülék adatok)

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzés időtartama
Kötelező adatok Alkalmazás által nyújtott szolgáltatások szerződés teljesítése regisztráció fennállásának
biztosítása, ideértve a felhasználó azonosítását is időtartama alatt
Opcionális adatok a felhasználó konkrét tartózkodási helye alapján tájékoztatás nyújtása, felhasználói élmény fokozása. a felhasználó hozzájárulása a hozzájárulás visszavonásáig
Készülék adatok az Alkalmazás által nyújtott szolgáltatások biztosítása, felhasználói élmény fokozása a felhasználó hozzájárulása a hozzájárulás visszavonásáig

Az opcionális adatok körében nyújtott hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ehhez csupán az szükséges, hogy az önkéntesen megadott profiladatok közül ezen adatokat törölje. A kötelező adatok és a készülék adatok az Alkalmazás használatához nélkülözhetetlenek.

Tájékoztatjuk, hogy az Alkalmazás az Ön aktuális pozícióját nem tárolja. Ahhoz, hogy a térképes keresőnél a tartózkodási helye alapján az Alkalmazás megjelenítse a releváns találatokat (azaz, hogy az egyes áruházak milyen messze vannak éppen Öntől) szükséges, hogy az eszköze elküldjék a Decathlon szervernek az Ön aktuális pozíciót, de ez az adat nem kerül az Ön többi adatához csatolva elmentésre a Decathlon adatbázisában.

A kötelező, az opcionális és a készülék adatokat a Decathlon csoport anyavállalata, a Decathlon SE, mint adatfeldolgozó tárolja.

7. Decathlon Sportközösség Program

Jelen fejezetben a Decathlon Sportközösség Program (DSK Program) adatkezelési információk kerülnek ismertetésre.

A kezelt adatok köre: Felhasználó e-mail címe, jelszava, keresztnév, vezetéknév, neme és születési idő, lakcíme, telefonszáma (kötelező adatok), továbbá, Decathlon azonosító, Decathlon kártya azonosító, kedvenc sportok (továbbiakban jelen fejezetben: opcionális adatok

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzés időtartama
Kötelező adatok a DSK program által nyújtott szolgáltatások biztosítása, ideértve a felhasználó a felhasználó hozzájárulása hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK programban
azonosítását, vele való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartást is. folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig
Opcionális adat a DSK program által
nyújtott szolgáltatások
biztosítása, ideértve a
felhasználó
azonosítását, vele való
kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartást is..
a felhasználó
hozzájárulása
hozzájárulás
visszavonásáig,
de legkésőbb a
DSK programban
folytatott utolsó
aktivitástól
számított 3 évig

Az opcionális adat körében nyújtott hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ehhez csupán az szükséges, hogy az önkéntesen megadott profiladatok közül ezen adatokat törölje.

A kötelező, az opcionális és a adatokat a Decathlon csoport anyavállalata, a Decathlon SE, mint adatfeldolgozó tárolja.

8. Drive-in szolgáltatást igénybe vevő vásárlói adatok kezelése

Személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Drive-in szolgáltatást igénybe vevő (vásárló) neve, email címe, telefonszáma, rendelési azonosítószáma Drive-in szolgáltatást igénybe vevő (vásárló) személyének beazonosítása GDPR 6. cikk (1) bek a) pont alapján az érintett hozzájárulása Drive-in szolgáltatás teljesítésétől számított 30 napig
Drive-in szolgáltatást igénybe vevő (vásárló) neve, email címe, telefonszáma, rendelési azonosítószáma A Drive-in szolgáltatás teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek a) pont alapján az érintett hozzájárulása és a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja alapján Drive-in szolgáltatás teljesítésétől számított 30 napig

9. Adatgyűjtés harmadik személy weblapjain keresztül

A Decathlon.hu használhat ún. plug-in-eket olyan szociális hálózaton keresztül, amelyet Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA üzemeltet, amennyiben a weboldalunk olyan alkalmazásába lép be, amely tartalmaz olyan plug-int, a böngészője közvetlenül a Facebook szervereivel veszi fel a kapcsolatot. Az ilyen plug-ins-ek tartalmát a böngészőjére közvetlenül a Facebook küldi. Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a böngészője a weblapunk vonatkozó oldalára belépett, még akkor is, ha nem rendelkezik Facebook fiókkal vagy ha abban az időpontban a Facebook fiókjába nincs bejelentkezve. Az IP címét a böngészőprogramja közvetlenül a Facebook Egyesült Államokban található szerverére megküldi, ahol rögzítésre kerül. Amennyiben a Facebook fiókjába be van jelentkezve, miközben az oldalunkat böngészi Facebook közvetlenül összekötheti az oldalunkon tett látogatását a Facebook fiókjával. Amennyiben a plug-ins-ek használata közben aktív, például a „like” -ra kattint vagy bejegyzést ír, az erre vonatkozó információ a Facebook szerverén tárolásra kerül és a Facebook fiókján megjelenik. Facebook jogosult ezt az információt hirdetési célból, piaci tanulmányok készítése céljából felhasználni. Facebook létrehozhat felhasználói fiókokat, meghatározhatja az érdeklődési körüket, kiépítheti kapcsolataikat, annak érdekében, hogy egyes oldalak felhasználtságát értékelje, jogosult ez alapján más Facebook felhasználókat tájékoztatni, szolgáltatásokat kínálni. Ha nem kívánja, hogy Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával összekapcsolja, a Facebook fiókjából ki kell hogy jelentkezzen mielőtt a weboldalunkat meglátogatja. A Facebook által végzett adatkezelésről, adattovábbításról, az adatkezelési folyamat során Önt megillető jogokról több információért, javasoljuk, hogy olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelvét, amelyet az alábbi linkre kattintva tud megnyitni.

10. Adattovábbítás

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, email cím.
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név.

Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
Név: DPD Hungária Kft.
Cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B Név: Magyar Posta Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Név: Home Delivery Team
Cím: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162. Név: Royal Futár Hungária Kft.
Cím:1097 Budapest, Gubacsi út 32. Név: Royal Futár Hungária Kft.
Cím:1097 Budapest, Gubacsi út 32. Név: DPD Hungária Zrt.
Cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B Név:Magyar Posta Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Név: Villám Futárszolgálat Kft.
Cím:2120 Dunakeszi, Szedres utca 6. Név: P&T Trans Bt.
Cím: 5925 Gerendás, Kossuth utca 20 Név: Hírös Futár Kft.
Cím: 6321 Újsolt, Táncsics Mihály u. 4. Név: Pevi Trans Kft.
Cím: 3553 Kistokaj, Táncsics Mihály utca 8. Név: Rajcsányi Péter E.V.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr u.3. ⅕
Név: LAMAG KFT.
Cím:2030 Érd, Hóvirág u. 27. Név: Bondár Lajos E.V.
Cím: 2800 Tatabánya, Cseresznyefa utca 83. Név: T-Start-Trans Bt.
Cím: 4031 Debrecen, Kadosa utca 12. Név: Dumics Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Orsovai u. 7. Név: Pataki Futár Kft.
Cím: 6725 Szeged, Cserepes sor 27. Név: GE Logisztikai Kft. (HDT)
Cím:1116 Budapest, Hunyadi János út 162. Név:TNT Express Hungary Kft.
Cím:1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép. Név:Hárfa József E.V.
Cím: 5000 Szolnok, Csaba utca 18. Név: Hajtás Pajtás Kft.
Cím: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 20. Név: Hegyifuvar Kft.
Cím: 2400 Dunaújváros, Lajos krt. 27. 3/4 Név: Becs és Társa Kft.
Cím: 9024 Győr, Répce utca 43. 4. em. 10. Továbbá esetleges futár-, csomagküldő szolgálatok.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

11. Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált kezelése során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

12. Jogorvoslat

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]

Bírósági jogérvényesítés

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

13. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.