Recathlon Adatkezelési tájékoztató

verzió 1.0 17/07/20

Adatkezelési tájékoztató

a Tízpróba Magyarország Kft.
- a www.recathlon.decathlon.hu weboldalon (RECATHLON weboldalon), a RECATHLON szolgáltatáshoz kapcsolódóan végzett adatkezelési műveletekkel összefüggésben-

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt külön nem definiált fogalmak a RECATHLON SZABÁLYZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK-ben már definiált jelentéssel bírnak.1. Adatkezelő megnevezése

Tízpróba Magyarország Kft. (a továbbiakban: Decathlon/Adatkezelő)
Székhelye és postacíme:
Email címe:
2040 Budaörs, Baross u. 146.
ugyfelszolgalat@decathlon.com
Képviseli: Kiss Gergely ügyvezető és Diego Rango D'Aragona ügyvezető önálló cégképviseleti joggal

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Decathlon adatvédelmi tisztviselője: Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda
E-mail címe: adatvedelem@decathlon.com;
Székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. A RECATHLON regisztrációhoz, szerződéskötéshez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok kategóriái Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Érintett

A DSK regisztrációkor* bekért adatok kezelésének célja a regisztrált személy, Eladó beazonosítása.

* A DSK regisztrációval kapcsolatos további adatkezelési célokról és az adatkezelésről a Személyes adatok és sütik linken elérhető Adatkezelési tájékoztatónkban olvasható további tájékoztatás.

- Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

- Adatkezelő további jogalapként jelöli meg a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontját is, mely az érintetti hozzájárulás alapján történő adatkezelést jelenti, mely a regisztráció során az adatok érintett általi megadásával, a vonatkozó checkbox és regisztrációs gombra kattintással valósul meg.

Érintett Kapcsolattartás

- Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

- Adatkezelő további jogalapként jelöli meg a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontját is, mely az érintetti hozzájárulás alapján történő adatkezelést jelenti, mely a regisztráció során az adatok érintett általi megadásával, a vonatkozó checkbox és regisztrációs gombra kattintással valósul meg.

- Adatkezelő további jogalapként jelöli meg a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a jogos érdekét

Érintett által megadott város Decathlon ez alapján tudja felajánlani a Résztvevő számára a hozzá legközelebbi RECATHLON eseményt.

- Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

- Adatkezelő további jogalapként jelöli meg a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontját is, mely az érintetti hozzájárulás alapján történő adatkezelést jelenti, mely a regisztráció során az adatok érintett általi megadásával, a vonatkozó checkbox és regisztrációs gombra kattintással valósul meg.

- Adatkezelő további jogalapként jelöli meg a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a jogos érdekét

Érintett neve (vezetéknév, keresztnév) RECATHLON utalvány kiállítása és megküldése a RECATHLON szolgáltatás során érintett Eladó részére. - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, az adatkezelés a bizományi szerződés teljesítéséhez szükséges.
Érintett Bizományi szerződés megkötése és teljesítése - A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Érintett A www.recathlon.decathlon.hu weboldal használata - Az érintett hozzájárulása a www.recathlon.decathlon.hu használata során megadott adatok beírásával, közzétételével, elküldésével. [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján].

A Decathlon felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az email cím az Ön nevét tartalmazza, dönthet arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt nem tartalmaz, ettől függetlenül az Ön email címe minden esetben személyes adatnak fog minősülni.

3.2. Adattovábbítás Vevő részére

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Az Eladó nevének és e-mail címének továbbítása a Vevő részére annak érdekében, hogy a Vevő a jövőbeli kapcsolattartás, esetleges szavatossági igények érvényesítése céljából a Résztvevővel fel tudja venni a kapcsolatot. GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges tekintettel arra, hogy a RECATHLON SZABÁLYZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKBEN erre a Decathlon kötelezettséget vállalt.

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Decathlon rendelkezésére

A Decathlon nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Decathlon a jelen adatkezelési tájékoztató 3.1. és 3.2. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe az anyavállalatának a Decathlon SE-nek (székhely: 59650 Villeneuve-d Ascq, Boulevard de Mons 4., cégjegyzékszám: 306 138 900) a szolgáltatásait.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

Decathlon a Recathlon szolgáltatás során felvett személyes adatokat - kivéve a DSK regisztrációval kapcsolatosan gyűjtött személyes adatokat - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig kezeli. A DSK regisztrációval kapcsolatos adatkezelésről a Adatkezelési tájákoztató linken elérhető Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat további tájékoztatást.

Az érintett által a www.recathlon.decathlon.hu weboldal használata során feltöltött tartalmakat, látogatási adatokat a hivatkozott weboldal megszűnéséig kezeljük, kivéve, ha az érintett ezt megelőzően visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását vagy a weboldal moderálása okán a feltöltött, megosztott tartalmakat törölnünk szükséges.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslat

7.1. Határidő

A Decathlon az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Decathlon szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Decathlon a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Decathlontól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

A Decathlon az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Decathlon köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy ugyfelszolgalat@decathlon.com email címen keresztül kérheti, hogy a Decathlon módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Decathlon a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az ugyfelszolgalat@decathlon.com email címen keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Decathlon korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Decathlon arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

7.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztató 3.1. és 3.2. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett nem jogosult arra, hogy kérésére a Decathlon törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

7.2.6 Az adathordozhatósághoz való jog

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Decathlon rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Decathlon az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

7.3 Jogorvoslat

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Decathlon a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

8. Záró rendelkezés

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek által megadott adatok helyességért, pontosságáért nem vállal felelősséget.

Tájékoztatjuk, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk, ezért kérjük www.recathlon.decathlon.hu weboldalon minden esetben tájékozódjanak az Adatkezelési tájékoztató aktuális tartalmáról.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - ingyenesen, korlátozásmentesen, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás időpontjáig vele kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésének jogszerűségét, továbbá az adatok visszavonása a RECATHLON szolgáltatás igénybevételi jogának elvesztését is magával hordozza.


Budaörs, 2020. augusztus 10


Tízpróba Magyarország Kft.
DECATHLON, mint Adatkezelő